PowerLoom

PowerLoom tổng hợp dữ liệu trên chuỗi và ngoài chuỗi để tạo ảnh chụp nhanh với bằng chứng mật mã theo cách phi tập trung.

Requirements

  • Latest version of docker (>= 20.10.21) and docker-compose (>= v2.13.0)

  • At least 4 core CPU, 8GB RAM and 50GB SSD

  • RPC URL for Ethereum mainnet

Last updated