Các công cụ cần thiết

Được hiểu nôm na là các ứng dụng cần thiết trong quá trình để cài node. Mỗi dự án sẽ yêu cầu các thành phần khác nhau, dưới đây là các ứng dụng thường gặp

Dowload & Upgrade Ubuntu

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Install Package

sudo apt install curl tar wget clang pkg-config libssl-dev jq build-essential git make lz4 unzip ncdu -y

Install Golang

ver="1.20.1" 
cd $HOME 
wget "https://golang.org/dl/go$ver.linux-amd64.tar.gz" 

sudo rm -rf /usr/local/go 
sudo tar -C /usr/local -xzf "go$ver.linux-amd64.tar.gz" 
rm "go$ver.linux-amd64.tar.gz"

echo "export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin:$HOME/go/bin" >> $HOME/.bash_profile
source $HOME/.bash_profile

Install Docker

sudo snap install docker

Install Docker compose

sudo apt  install docker-compose

Install Nodejs

sudo apt install -y nodejs
sudo apt install -y npm
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
sudo npm install -g npm@latest

Last updated