Dymension

Dymension là một hệ thống mạng lưới blockchain modular được xây dựng dựa trên công nghệ blockchain Layer 1, với Dymension Hub là thành phần trung tâm.

Last updated